Department of Hospitality Management

Full-Time

Huang Chiu Chu
Name Huang Chiu Chu
Email omics1@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機5600
 SU-LING WU
Name SU-LING WU
Email sw520@ydu.edu.tw
Office Tel No. (037)651188 分機6339
Hsin-Yun Chang
Name Hsin-Yun Chang
Email hsinmiracle@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機6460
 SYU SYUAN JING
Name SYU SYUAN JING
Email atma@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機6324
Ching-lin Tang
Name Ching-lin Tang
Email cltang24@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機6439
Ching-Lin Chen
Name Ching-Lin Chen
Email ginglin1206@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機6317
Chia-Yang Huang
Name Chia-Yang Huang
Email yang530307@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機6112
吳 金龍
Name 吳 金龍
Email chinlung@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機6416
Jin Tang Peng
Name Jin Tang Peng
Email pen0104@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機5602