Department of Hospitality Management

Adjunct

JUN ZUN XING CAI
Name JUN ZUN XING CAI
Email junkotsai@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188#5602
SHI GENG ZHANG
Name SHI GENG ZHANG
Email amos12345@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188#5602
Sheng-Yuan Wang
Name Sheng-Yuan Wang
Email hank0116@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188#6458