Department of Hospitality Management

Huang Chiu Chu
Name Huang Chiu Chu
Job Title Chairman
Email omics1@ydu.edu.tw
Office Tel No. 037-651188 分機 5600